Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach

Powiat ziemski

  Ocena powiatu ziemskiego

 

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia w 2011r. dla powiatu skierniewickiego
 
Na podstawie § 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2007r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.), ocen okresowych (rocznych) jakości wody w poszczególnych wodociągach oraz ocen obszarowych sporządzonych dla poszczególnych gmin Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach przedstawia ocenę obszarową jakości wody do spożycia w 2011r. dla powiatu skierniewickiego.
 
1.     Producenci i odbiorcy wody
 
Lp.
Producent wody
/nazwa, adres/
nazwa wodociągu
gmina
Liczba zaopatrywanej ludności [tys.]
Kwestionowane parametry – ilość dni występowania przekroczeń w roku*
1.        
Gmina Bolimów
ul. Łowicka 9
99-417 Bolimów
Bolimów
Gm. Bolimów
1,41
-----------------
2.        
Wola Szydłowiecka
Gm Bolimów
2,60
-----------------
3.        
Gmina Godzianów
96-126 Godzianów
Godzianów
Gm Godzianów
1,70
-----------------
4.        
Lnisno
Gm. Godzianów
0,78
żelazo, mangan – ok. 140 dni
5.        
Płyćwia,
Gm. Godzianów
0,48
------------
6.        
Zapady
Gm. Godzianów
0,29
żelazo, mangan – cały rok
7.        
Gmina Kowiesy
96-111 Kowiesy 85
Michałowice
Gm. Kowiesy
0,11
------------
8.        
Wylezin Stary
Gm. Kowiesy
1,47
------------
9.        
Paplin
Gm. Kowiesy
0,17
mangan – ok. 50 dni
10.     
Gmina Maków
ul. Główna 12
96-124 Maków
Dąbrowice
Gm. Maków
1,01
------------
11.     
Maków
Gm. Maków
1,56
------------
12.     
Gmina Maków
ul. Główna 12
96-124 Maków
Słomków
Gm Maków
1,93
------------
13.     
Wola Makowska
Gm. Maków
1,37
------------
14.     
Gmina Nowy Kawęczyn
96-115 Nowy Kawęczyn 32
Kwasowiec
Gm. Nowy Kawęczyn
1,42
------------
15.     
Nowy Kawęczyn
Gm. Nowy Kawęczyn
0,63
------------
16.     
Trzcianna
Gm. Nowy Kawęczyn
1,15
------------
17.     
Gmina Skierniewice
ul. Reymonta 23
96-100 Skierniewice
Dębowa Góra
Gm. Skierniewice
1,17
------------
18.     
Józefatów
Gm. Skierniewice
1,41
------------
19.     
Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. Mokra Prawa 30
96-100 Skierniewice
Skierniewice
(zaopatruje teren
Gm. Skierniewice)
4,25
------------
20.     
Gmina Słupia
96-128 Słupia
Słupia
Gm. Słupia
1,68
------------
21.     
Winna Góra
Gm. Słupia
1,05
------------
22.     
Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych „CEWOKAN”
Krzysztof Cichy
ul. Katarzynów 17
99-400 Łowicz
Białynin
Gm. Głuchów
0,85
------------
23.     
Głuchów
Gm. Głuchów
0,82
------------
24.     
Janisławice
Gm. Głuchów
0,72
------------
25.     
Wysokienice
Gm. Głuchów
3,25
------------
26.     
Drzewce
Gm. Lipce Reymont.
0,65
------------
27.     
Lipce Reymont.
Gm. Lipce Reymont.
1,58
------------
28.     
Mszadla
Gm. Lipce Reymont.
0,69
------------
29.     
Wola Drzewiecka
Gm. Lipce Reymont.
0,38
------------
30.     
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Skierniewice Maków, ul. Zwierzyniec
96-124 Maków
lokalny,
Maków (fragment), Gmina Maków
0,08
------------
*     ilość dni liczona od daty ustalenia przez PPIS warunków podawania odbiorcom wody
o obniżonej jakości do daty wydania stwierdzenia o przydatności do spożycia bez dodatkowych warunków.
 
 
2.           Jakość wody
Na terenie powiatu na koniec 2011r. funkcjonowało 30 wodociągów zaopatrzenia zbiorowego, bez zmian odnośnie roku poprzedniego. 28 z nich posiada ujęcia i stacje uzdatniania na terenie powiatu, 2 wodociągi (Skierniewice, Kosiska) zaopatrują część przyległych miejscowości z terenu powiatu skierniewickiego. Nadzór nad jakością wody
w gm. Rogów prowadzi PPIS w Brzezinach. Wg posiadanych informacji woda z tego wodociągu odpowiada wymaganiom. Mieszkańcom osiedla przy siedzibie Nadleśnictwa Skierniewice w Makowie-Zwierzyńcu dostarcza wodociąg lokalny.
Spośród wszystkich wodociągów w dwóch przypadkach (Zapady- cały rok, Lnisno- znaczna część roku) kwestionowano jakość dostarczanej wody. Wodociągi te posiadają łącznie ok. 1,1 tys. odbiorców. co stanowi ok. 2,8 % mieszkańców powiatu. Wodociąg w Paplinie, gm. Kowiesy podawał wodę o obniżonej jakości przez ok. 1,5 miesiąca na początku roku. Jest to nowy wodociąg o niewielkiej liczbie odbiorców (ok. 170 osób).
Wszystkie pozostałe wodociągi posiadały oceny o przydatności wody do spożycia bez zastrzeżeń. Z dobrej wody w zaopatrzeniu zbiorowym korzysta ok. 35 tys. osób.
W stosunku do 2010 r. nastąpiła istotna poprawa. Przyczyny leżą w przeprowadzeniu modernizacji stacji wodociągowej w Godzianowie (wcześniej przeprowadzono też modernizację drugiej stacji na terenie tej gminy, w Płyćwi) i uzyskaniu właściwych efektów uzdatniania na stacji Paplin. Mniejsza ilość stwierdzeń o warunkowej przydatności wody do spożycia może wynikać także ze zmiany zakresu analiz bieżącego monitoringu kontrolnego prowadzonego przez inspekcję sanitarną i producentów wody, wynikającą z nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia przeprowadzonej w 2010r.
Szczegółowe dane o kwestionowanych parametrach w poszczególnych wodociągach przedstawione są w tabeli wraz z producentami i odbiorcami wody. W kwestionowanych próbkach powtarzają się dwie substancje: mangan i żelazo. Stanowią one typowe naturalne zanieczyszczenie wody w warstwach wodonośnych na omawianym terenie i w przypadku wadliwego działania urządzeń uzdatniających są identyfikowane w wodzie przeznaczonej dla konsumentów. Stwierdzane poziomy zanieczyszczeń we wszystkich wodociągach nie miały znaczenia zdrowotnego, przyczyniały się natomiast do niepożądanych zmian własności organoleptycznych wody (wzrostu barwy i mętności).
W 2011r. zanieczyszczenie bakteriologiczne stwierdzono w 1 próbce, pobranej w Paplinie gm. Kowiesy. Próbki kontrolne nie wykazały obecności bakterii, w związku z tym nie było potrzeby podejmowania działań zaradczych.
 
Z danych uzyskanych w urzędach gmin wynika, że przyłączy do wodociągów sieciowych nadal nie posiada ok. 1,8-2,0 tys. osób. Korzystają oni z wody o nieznanej jakości. Z badań wykonywanych w latach wcześniejszych na terenie powiatu skierniewickiego wynika, że dla studni kopanych częstym zanieczyszczeniem są związki azotu. Studnie wiercone (głębsze) podają często wodę zażelazioną. Problemem płytkich ujęć mogą być też zanieczyszczenia mikrobiologiczne. Ze względu na wąski zakres prowadzonych wówczas badań brak jest informacji o występowaniu w płytkich warstwach wodonośnych szkodliwych związków organicznych pochodzących np. od przemysłu czy rolnictwa.
Znaczące rozbudowy sieci prowadzone były w 2011r. na terenie Gm. Kowiesy (wodociąg Paplin). Zakończenie tej inwestycji pozwoli dostarczyć kolejnej grupie osób wodę o dobrych parametrach jakościowych. 
 
3.     Postępowania administracyjne i działania naprawcze.
Postępowania administracyjne dot. jakości wody prowadzono w stosunku do jednego producenta i dotyczyło one jednego wodociągu. (Gm. Godzianów – wodociąg Lnisno). Postępowanie dotyczyło udzielenia zezwolenia na dalsze korzystanie z wody o obniżonych parametrach. Zakończyło się ono wydaniem decyzji stwierdzającej warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu w Lniśnie , w której zawarto zasady i termin podejmował działań zaradczych. Nadal trwało postępowanie egzekucyjne związane z niewykonaniem decyzji z 2007r. nakazujących poprawę jakości wody z wodociągu w Zapadach. Nałożono kolejne dwie grzywny na sumę 1000 zł. Nie odnotowano do końca 2011r skutecznych działań naprawczych ze strony właściciela wodociągu.
Prowadzono jedno postępowanie poprawy stanu sanitarno-technicznego czyli powłok antykorozyjnych i malarskich urządzeń technologicznych oraz ścian budynku stacji uzdatniania w Wysokienicach Gm. Głuchów. Zalecenia zostały wykonane. Stroną postępowania był Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych „CEWOKAN” Krzysztof Cichy z Łowicza.