Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach

Powiat ziemski

  Ocena powiatu ziemskiego
Skierniewice, 03.03.2010
 
Ocena obszarowa zaopatrzenia w wodę powiatu skierniewickiego (ziemskiego) w 2009r.
 
Na podstawie § 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2007r. Nr 61, poz. 417), ocen okresowych (rocznych) jakości wody w poszczególnych wodociągach oraz ocen obszarowych sporządzonych dla poszczególnych gmin Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach przedstawia ocenę obszarową jakości wody do spożycia w 2009r. dla  Powiatu skierniewickiego.
 
1.      Producenci i odbiorcy wody
 
Lp.
producenci wody zaopatrujący ludność
wielkość produkcji wody
(średnioroczna
m3/d)
liczba ludności zaopatrywana
w wodę
procent ogółu mieszkańców
powiatu
1.      
Gmina Bolimów
ul. Łowicka 9
99-417 Bolimów
214,5
4010*
10,6*
2.      
Gmina Godzianów
96-126 Godzianów
441,6
2640*
7,0*
3.      
Gmina Kowiesy
96-111 Kowiesy
276,8
1510*
4,0*
4.      
Gmina Maków
ul. Główna 12
96-124 Maków
653
5920*
4,0*
5.      
Gmina Nowy Kawęczyn
96-115 Nowy Kawęczyn 32
556
3250*
8,6*
6.      
Gmina Skierniewice
ul. Reymonta 23
96-100 Skierniewice
214,5
2580*
6,9*
7.      
Gmina Słupia
96-128 Słupia
415,5
2600*
6,9*
8.      
Zakład Wodociągów
i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. Mokra Prawa 30
96-100 Skierniewice
produkcja wody poza terenem powiatu
4200*
11,2*
9.      
Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych „CEWOKAN”
Krzysztof Cichy
ul. Katarzynów 17
99-400 Łowicz
1125
9130*
24,2*
* - dane szacunkowe
 
2. Jakość wody
Na terenie powiatu funkcjonuje 28 wodociągów zaopatrzenia zbiorowego. Jeden, czyli wodociąg Skierniewice posiada ujęcie i stację uzdatniania poza terenem powiatu. Dodatkowo jedna wieś na terenie Gm. Głuchów jest zaopatrywana w wodę z ujęcia leżącego na terenie powiatu brzezińskiego  (Gmina Rogów).  
Spośród wszystkich wodociągów 4 (Godzianów, Lnisno, Zapady, Bolimów) podawały przez cały rok lub jego większość wodę nieodpowiedniej jakości. Posiadają one łącznie ok. 3,5 tys. odbiorców, co stanowi ok. 9% mieszkańców powiatu. W przypadku wodociągów położonych na terenie Gm. Godzianów dopuszczalne poziomy przekraczały głównie żelazo i manganu. W wodzie wodociągu Bolimów stwierdzano obecność ponadnormatywnych ilości jonów amonowych.
Z obecnością metali związana byłą też wysoka mętność i nieodpowiednia barwa.  Przed 2009r. kwestionowano także jakość wody wodociągu Płyćwia. Po przeprowadzeniu modernizacji stacji wodociągowej osiągnięto zakładaną efektywność uzdatniania i wodociąg ten obecnie podaje wodę dobrej jakości.
W pozostałych wodociągach na terenie powiatu woda wykazywała tylko sporadyczne przekroczenia parametrów jakości. Parametrami tymi były głównie żelazo i/lub mangan. Związki tych metali stanowią typowe naturalne zanieczyszczenie wody w warstwie wodonośnej na omawianym terenie i w przypadku wadliwego działania urządzeń uzdatniających są identyfikowane w wodzie przeznaczonej dla konsumentów. Stwierdzane poziomy zanieczyszczeń we wszystkich wodociągach nie miały znaczenia zdrowotnego, przyczyniały się natomiast do niepożądanych zmian własności organoleptycznych wody (wzrostu barwy i mętności) negatywnie przyjmowanych przez konsumentów.
Wodociągami gdzie przez cały rok nie stwierdzono przekroczenia żadnego parametru były: Dąbrowice, Dębowa Góra, Janisławice, Lipce Reymontowskie, Michałowice i Nowy Kawęczyn.
W 2009r. nie stwierdzono zanieczyszczenia bakteriologicznego wody z wodociągów komunalnych. Jedyny taki przypadek dotyczył wodociągu lokalnego zaopatrującego osiedle przy Nadleśnictwie Skierniewice w Makowie – Zwierzyńcu. Ze względu na charakter zanieczyszczenia nie było potrzeby całkowitego wyłączania wodociągu. Wprowadzone ograniczenia dotyczyły ok. 80 odbiorców domowych i trwały ok. 1 miesiąca.
Około 16 – 17 % mieszkańców powiatu nadal korzysta z ujęć własnych. Z badań wykonywanych w latach wcześniejszych wynika, że dla studni kopanych częstym zanieczyszczeniem są związki azotu. Studnie wiercone (głębsze) podają wodę zażelazioną. Problemem płytkich ujęć są też zanieczyszczenia mikrobiologiczne. Ze względu na wąski zakres badań brak jest informacji o zanieczyszczeniach substancjami organicznymi.
 
3.      Postępowania administracyjne i działania naprawcze.
Postępowania administracyjne dot. jakości wody prowadzono w stosunku do właścicieli kilku wodociągów. Wydano 4 decyzje stwierdzające warunkowa przydatność wody do spożycia przez ludzi. Dotyczyły one wodociągów: Białynin, Winna Góra, Wylezin Stary (wszystkie z powodu parametrów fizykochemicznych) oraz wodociągu lokalnego Maków-Zwierzyniec (parametry bakteriologiczne). Posiadały one krótkie terminy wykonania działań naprawczych. Poprawa została osiągnięta. Prowadzono także postępowanie odnośnie wodociągu Bolimów. Decyzja określająca warunki jego dalszego użytkowania została wydana na początku 2010r. Zaproponowane przez właściciela działania naprawcze polegają na usprawnieniu technologii uzdatniania, w tym odgazowania po wcześniejszym napowietrzeniu.
Nadal prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w stosunku do Gminy Godzianów. Przed 2009r. kwestionowano jakość wody z 4 wodociągów. Po przeprowadzeniu modernizacji stacji wodociągowej w Płyćwi osiągnięto zakładaną efektywność uzdatniania. Wodociąg ten obecnie podaje wodę dobrej jakości i postępowanie zakończono. W stosunku do trzech pozostałych wydano kolejne postanowienia o nałożeniu grzywien w oparciu o tytuły wykonawcze z 2008r. Koncepcja zmiany zaopatrzenia w wodę tej gminy będzie nadal realizowana. Z posiadanych informacji wynika, że na 2010r. przygotowywana jest modernizacja stacji wodociągowej w Godzianowie.
W przypadku wodociągu zanieczyszczonego bakteriologicznie wydano decyzję nakazująca przeprowadzenie dezynfekcji wody oraz poinformowanie odbiorców o konieczności gotowania wody przed spożyciem. Przekroczony parametr (bakterie typu coli) jako wskaźnik jakości wody nie skutkuje koniecznością całkowitego wyłączenia wodociągu. Dezynfekcja i tymczasowe zaprzestanie korzystania z jednej ze studni przyniosło pozytywne rezultaty.
Nie prowadzono postępowań administracyjnych dot. poprawy stanu sanitarno-technicznego urządzeń.
 
4. Wnioski.
Nadal na obszarze powiatu skierniewickiego głównymi przyczynami występowania niewłaściwej jakości wody jest nieefektywne usuwanie naturalnych składników tej wody, a więc żelaza i manganu. Działaniami służącymi wyeliminowaniu zanieczyszczeń w wodzie dostarczanej odbiorcom są planowane modernizacje urządzeń oraz eliminowanie błędów w eksploatacji. Stwierdzane przekroczone parametry nie są uważane za istotne dla zdrowia konsumentów ale mogą być dla nich uciążliwe w domowym korzystaniu z wody. Większość miejscowości jest zwodociągowania. Wg posiadanych danych miejscowości bez wodociągu (i wody będącej pod nadzorem Inspekcji Sanitarnej) znajdują się w Gminie Godzianów (1 osada), Nowy Kawęczyn (1 wieś) i Kowiesy (12 wsi ). Nie nastąpiły tu w 2009r. istotne zmiany. W 2009r. producenci wody kontynuowali prowadzenie własnej, wewnętrznej kontroli jakości wody. Zgodnie z istniejącym obowiązkiem wszyscy uzgodnili z PPIS w Skierniewicach odpowiednie harmonogramy poboru prób. Na podstawie wyników przekazywanych do wiadomości Inspekcji Sanitarnej stwierdza się, że większość producentów wykonała pobory przewidziane w harmonogramach. Niedostateczną  liczbę badań zrealizowała Gmina Maków oraz Gmina Słupia. Należy przyznać, że wyniki kontroli wewnętrznej producenta są ważnym elementem nadzoru właścicielskiego oraz  uzupełnieniem kontroli  prowadzonych przez Inspekcję Sanitarną.

ZAŁĄCZNIKI:

								

Ocena powiatu ziemskiego (PDF)

Utworzono dnia 20.08.2015, 11:17