Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach

Powiat grodzki

  Ocena powiatu grodzkiego

Skierniewice, 23.02.2009

Ocena obszarowa zaopatrzenia w wodę miasta Skierniewice w 2008r.

Na podstawie § 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2007r. Nr 61, poz. 417), ocen okresowych (rocznych) jakości wody w wodociągach zaopatrzenia zbiorowego oraz pozostałej posiadanej dokumentacji, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach przedstawia ocenę obszarową jakości wody do spożycia w 2008r. na terenie Miasta Skierniewice:

1. Producenci i odbiorcy wody

 

Lp.
producenci wody
zaopatrujący ludność
wielkość
produkcji wody
(średnioroczna
m3/d)
liczba ludności zaopatrywana
w wodę
procent ogółu mieszkańców
1 Zakład Wodociągów i Kanalizacji
„WOD-KAN” Sp. z o.o.
Mokra Prawa 30
96-100 Skierniewice 
7795 47000* 96,0*
2 Instytut Warzywnictwa
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
27 60 0,1*


* - dane szacunkowe

 

2. Jakość wody
Na terenie miasta funkcjonuje wodociąg komunalny oraz wodociąg lokalny Instytutu Warzywnictwa. W 2008r., w zakresie badanych parametrów jakości wody (po uzdatnieniu) tylko w wodociągu instytutowym sporadycznie stwierdzano nieznaczne, ponadnormatywne ilości żelaza. Notowane wielkości nie miały znaczenia zdrowotnego, przyczyniały się natomiast do niepożądanych zmian własności organoleptycznych wody – wzrostu barwy i mętności. W skali miasta negatywne zjawiska mogły dotyczyć nieznacznej części mieszkańców. Nie stwierdzono wystąpienia przypadku skażenia bakteriologicznego wody dostarczanej konsumentom.

3. Postępowania administracyjne i działania naprawcze.
W stosunku do producentów wody nie prowadzono postępowań administracyjnych dot. poprawy jakości wody lub stanu sanitarno-technicznego urządzeń. Rozpatrywano 2 skargi na jakość wody (ul. Skłodowskiej-Curie i ul. Feliksów), przeprowadzone analizy laboratoryjne nie potwierdziły obecności zanieczyszczeń.

ZAŁĄCZNIKI:

								

Ocena powiatu grodzkiego (PDF)

Utworzono dnia 20.08.2015, 11:12