Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach

Pion Nadzoru Sanitarnego

  Zadania poszczególnych komórek organizacyjnych

 

Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego – Aldona Maciejak

I. Zadania Oddziału Nadzoru 

 1. Zapewnienie realizacji zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego. 
 2. Współpraca pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy Stacji w ramach wykonywanych zadań. 
 3. Współpraca z organami administracji publicznej. 
 4. Prowadzenie promocji zdrowia. 
 5. Opracowywanie ocen, analiz, zestawień i informacji dot. prowadzonych działań nadzorowych oraz formułowanie wniosków zmierzających do poprawy stanu sanitarnego w obszarze swego działania. 
 6. Rozpatrywanie skarg i wniosków. 

Zadania Oddziału realizowane są odpowiednio przez sekcje i samodzielne stanowiska:

II. Stanowiska Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego 

Mirosława Fastyn
Mariusz Kopczyński

 1. Uzgadnianie zakresy i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko, dla projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 2. Opiniowanie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w ramach strategicznej oceny oddziaływania.
 3. Opiniowanie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczącej budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych.
 4. Uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących nowych materiałów i procesów technologicznych przed ich zastosowaniem w produkcji lub budownictwie.
 5. Uczestniczenie w dopuszczaniu do użytkowania obiektów budowlanych.
 6. Wydawanie opinii o zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi przepisami unii Europejskiej , przedsięwzięć i realizowanych inwestycji poprzez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.
 7. Opiniowanie na podstawie „Karty informacyjnej” przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, pod kątem odstąpienia, bądź nałożenia na inwestycję obowiązku sporządzenia :raportu oddziaływania na środowisko” wraz z określeniem jego zakresu.
 8. Opiniowanie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie „Raportu oddziaływania na środowisko”, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

III. Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia. 

Kierownik Sekcji – Krystyna Samojłowicz

 1. Inicjowanie i wytyczanie kierunków i przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowania zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy. 
 2. Pobudzanie aktywności społecznej do działań na rzecz własnego zdrowia. 
 3. Udzielanie porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi. 
 4. Ocenia działalności oświatowo-zdrowotnych prowadzonych przez szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze, szkoły wyższe oraz środki masowego przekazywania, zakłady opieki zdrowotnej, inne zakłady, instytucje i organizacje oraz udziela im pomocy w prowadzeniu tej działalności.