Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach

Oddział Laboratoryjny

Oddział Laboratoryjny jest wyodrębnioną komórką organizacyjną w strukturze Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach. Ma za zadanie wspomagać wykonywanymi badaniami i pomiarami działalność kontrolną Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Oddział Laboratoryjny działa w ramach zintegrowanej bazy laboratoryjnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. łódzkiego i wykonuje badania:

 • wody,
 • żywności,
 • produktów kosmetycznych,
 • środowiska pracy,
 • środowiska komunalnego,
 • epidemiologiczne.

Badania te wykonuje dla potrzeb inspekcji sanitarnej woj. łódzkiego, głównie na potrzeby powiatów: skierniewickiego, łowickiego, łęczyckiego, kutnowskiego, rawskiego, a także dla Klientów zewnętrznych.

Działalność laboratoryjna Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-  Epidemiologicznej jest zorganizowana i prowadzona w sposób kompletny, bezstronny, etyczny, wiarygodny i eliminujący konflikt interesów, przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia odpowiednio zmotywowanego personelu. Obejmuje ona:

 • badania i pomiary,
 • pobieranie próbek, które są poddawane badaniom

Badania i pomiary wykonywane są zgodnie z wdrożonymi metodami badawczymi, objętymi Systemem Zarzadzania: polskie normy (PN), normy europejskie (EN), normy międzynarodowe (ISO) lub zgodnie z własnymi procedurami badawczymi.

Oddział Laboratoryjny PSSE w Skierniewicach posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji  od 25 października 2004 roku

Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr  AB 540

Szczegółowy zakres badań akredytowanych znajduje się w Zakresie Akredytacji  Laboratorium Badawczego AB-540 dostępnym w siedzibie stacji oraz na stronie www.pca.gov.pl.

 

Oddział Laboratoryjny współpracuje z innymi jednostkami prowadzącymi działalność o podobnym profilu, w celu wymiany doświadczeń, wspólnego rozwiązywania problemów badawczych, podnoszenia jakości oraz potwierdzenia swoich kompetencji. Współpraca jest prowadzona w zakresie nie naruszającym zasad poufności.

Pracownicy Oddziału Laboratoryjnego korzystają z najnowszych technik analitycznych z zastosowaniem profesjonalnego sprzętu analitycznego. Wykonywane są badania metodami klasycznymi i instrumentalnymi:

 • badania organoleptyczne, biologiczne, mikrobiologiczne, chemiczne i fizyczne żywności,
 • badania mikrobiologiczne, chemiczne i fizyczne produktów kosmetycznych,
 • badania mikrobiologiczne, chemiczne i  fizyczne wody do spożycia, wody mineralnej, wody na pływalniach i z kąpielisk,
 • badania organoleptyczne wody do spożycia, wody mineralnej,
 • badania hałasu wewnątrz pomieszczeń,
 • badania pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 • pomiary hałasu w środowisku pracy,
 • pomiary drgań działających na organizm człowieka przez kończyny górne i drgań o ogólnym działaniu na organizm człowieka,
 • pomiary warunków mikroklimatycznych w środowisku pracy,
 • pomiary oświetlenia w środowisku pracy,
 • badania wirusologiczne,
 • badania bakteriologiczne w kierunku schorzeń jelitowych i pozajelitowych,
 • badania w kierunku pasożytów przewodu pokarmowego,
 • badania lekowrażliwości bakterii chorobotwórczych,
 • badania biologicznych wskaźników skuteczności sterylizacji,
 • wykonywanie badań czystościowych,
 • badanie metali w próbkach środowiskowych techniką  ETAAS,  FAAS, FAES, HGAAS,
 • badanie związków chemicznych w próbkach środowiskowych techniką GC,
 • badanie związków chemicznych w próbkach żywności i produktów kosmetycznych techniką HPLC.    

W ramach działalności usługowej na podstawie zleceń od Klientów wykonywane są między innymi:

 • badania i pomiary,
 • usługi związane z wydawaniem pozastatutowych opinii i ocen,
 • ocena grzybów świeżych dzikorosnących.

Odpowiedzialnym za nadzorowanie systemu zarządzania funkcjonującego w Oddziale Laboratoryjnym pod względem merytorycznym jest Kierownik Oddziału Laboratoryjnego oraz Główny Specjalista d.s. Systemu Jakości.


Sekretariat Oddziału Laboratoryjnego 
tel. 46 834 33 65

p.o. Kierownika Oddziału Laboratoryjnego ― Joanna Zwolińska
ol@psseskierniewice.pl; tel. 46 834 33 01

Główny Specjalista d.s. Systemu Jakości – Daniel Kowalski
gsj@psseskierniewice.pl; tel. 46 834 33 41

Za merytoryczne wykonywanie badań w poszczególnych Sekcjach odpowiedzialni są Kierownicy właściwych Sekcji  Oddziału Laboratoryjnego:

Sekcja Badań Środowiskowych (SBŚ)
Kierownik Sekcji ― Ewa Sabała-Cichocka
ol.sbs@psseskierniewice.pl; tel. 46 834 33 54

Sekcja Badań Żywności, Żywienia i PU (SBŻ)
p.o. Kierownika Sekcji ― Emilia Kozłowska
ol.sbz@psseskierniewice.pl; tel. 46 834 33 54

Sekcja Badań Środowiska Pracy (SBŚP) 
Kierownik Sekcji ― Grażyna Sitarek
ol.sbsp@psseskierniewice.pl; tel. 46 834 33 54

Sekcja Badań Epidemiologicznych (SBE)
Kierownik Sekcji ― Katarzyna Paciorek
ol.sbe@psseskierniewice.pl; tel. 46 834 33 38

Sekcja Analiz Instrumentalnych (SAI) 
Kierownik Sekcji ― Maria Wisławska 
ol.sai@psseskierniewice.pl; tel. 46 834 33 15

 

Zapytanie ofertowe prosimy kierować na adres:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach
96-100 Skierniewice
ul. Piłsudskiego 33
Tel. centrala 46 833 46 00
fax 46 8343 368
ol@psseskierniewice.pl

 

Klienci zgłaszający się do Oddziału Laboratoryjnego przyjmowani są w Sekretariacie Oddziału Laboratoryjnego - pokój 225 (I piętro).

Próbki do badań do celów epidemiologicznych przyjmowane są w „Punkcie przyjęcia próbek do badań epidemiologicznych” znajdującym się na parterze.

Próbki wody do badań przyjmowane są w „Pokoju przyjęcia próbek Oddziału Laboratoryjnego”– pokój 225A (I piętro).

Laboratorium zastrzega sobie prawo do poinformowania odpowiednich organów kontroli w przypadku stwierdzenia w trakcie badań możliwości zagrożenia życia lub zdrowia.

Laboratorium

Utworzono dnia 07.01.2016, 13:38