Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach

W związku ze zmianami w systemie ochrony danych osobowych

Utworzono dnia 25.05.2018

SZANOWNI PAŃSTWO

W związku ze zmianami w systemie ochrony danych osobowych wynikającymi z wejścia w życie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO], poniżej publikujemy:

Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych  w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach dla osób fizycznych
i podmiotów nie posiadających osobowości prawnej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – dalej ADO z siedzibą w Skierniewicach, ul. Piłsudskiego 33 .

2. Z  Inspektorem Ochrony Danych  (DPO) w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej może Pan/Pani kontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach, ul. Piłsudskiego 33, 96-100 Skierniewice lub  e-mail: dpo@psseskierniewice.pl

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz realizacji umowy na podstawie art.6 ust.1 lit.  b, lit. e RODO lub innych umów na podstawie art. 6 lit. a RODO.

4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą instytucje/podmioty upoważnione z mocy prawa.

5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 5 lat lub w innych terminach wynikających z przepisów prawa.

7. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie.

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym/warunkiem umownym/ warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązany/zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będą skutki wynikające
z przepisów prawa lub brak możliwości zawarcia umowy .

10. Udostępnione przez Pana/Panią dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,  w tym również w formie profilowania.