Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach

Informacja o inwestycjach podlegających odbiorowi, zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane, dla których wymagana jest opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Utworzono dnia 04.05.2020

Z uwagi na konieczność dostosowania opinii wydawanych na podstawie art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 14  marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) i art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2019 r. poz.1186 ze zm.) dotyczących odbioru i dopuszczenia do użytkowania budynków w zakresie wymagań higieniczno-zdrowotnych, do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach informuje, że zgodnie z art. 15zzs ust. 8 pkt A przytoczonej wyżej ustawy COVID-19 bieg terminu na milczące załatwienie sprawy nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. Oznacza to, iż w obecnym stanie prawnym zastosowanie art. 56 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, tzw. milczącej zgody, bez wydania stosownego zaświadczenia jest działaniem bezskutecznym prawnie.

Wobec powyższego w celu umożliwienia inwestorom złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie albo zawiadomienia o zakończeniu budowy, realizowanie zadań wynikających z art. 56 ustawy Prawo Budowlane realizowane będzie poprzez:
a) zajęcie stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub
b) wydanie zaświadczenia wskazującego, że organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie wnosi sprzeciwu w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

W przypadku gdyby, nie była możliwa szczegółowa analiza dotycząca zgodności obiektu budowlanego z projektem budowlanym, w wydawanym zaświadczeniu, będzie wskazanie, iż organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie wnosi sprzeciwu w związku z przyjęciem szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Usprawnieniem postępowania, przed organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej, będzie dostarczenie przez inwestora:
1) informacji wskazującej na ważny lub pilny charakter sprawy (wraz ze stosownym wyjaśnieniem takiego stanu rzeczy – np. grożąca niepowetowana strata materialna lub inny ważny interes inwestora, bądź jego kontrahentów, wskazaniem kluczowych terminów wiążących te podmioty itp.);
2) kompletnej dokumentacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 55 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w tym dokumentacji technicznej i innych materiałów – opisowych, graficznych lub wizualnych – w tym dokumentacji fotograficznej, bądź nagrań wideo) co pozwoliłoby na ograniczenie ewentualnych czynności kontrolnych „w terenie” wyłącznie do działań najbardziej niezbędnych do ustalenia (potwierdzenia) stanu faktycznego;
3) dokumentacji do wglądu (celem zajęcia stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym) projektu budowlanego oraz protokołów badań i sprawdzeń:
- instalacji wodociągowej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - na podstawie badań jakości wody wykonanych przez laboratoria, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 i poz. 1629),
- instalacji wentylacji lub klimatyzacji wykonanych zgodnie z Polską Normą dotyczącą badań i metod pomiarowych stosowanych podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Link do promocji zdrowia

Ważne informacje

Koronawirus ważne informacje
Informacje o odrze
Link do filmów
Szczepienia ochronne
Ostrzeżenia publiczne dotyczące żywności
Serwis kąpieliskowy
Komunikaty dla rolników
Informacje dla producentów i sprzedawców żywności

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 2893

W poprzednim tygodniu: 5005

W tym miesiącu: 18622

W poprzednim miesiącu: 9688

Wszystkich: 108616