Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny prowadzi postępowania administracyjne w trybie przewidzianym:

 • kodeksem podstępowania administracyjnego,
 • ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • oraz przepisami szczegółowymi.

Sprawy z zakresu działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach przyjmowane są w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Skierniewicach, ul. Piłsudskiego 33, w godz. 7:30-15:05.

Dyrektor PSSE w Skierniewicach przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w środy w godz. 9:00- 11:00.

Sprawy załatwiane są w trybie i terminach określonych kodeksem postępowania administracyjnego.

Załatwianie spraw

Zasady i tryb załatwiania spraw w PSSE Skierniewice został określony w Instrukcji Kancelaryjnej wprowadzonej w życie Zarządzeniem Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach Nr 8/2004 z dn. 9.09.2004r.

Określony w instrukcji tryb i zasady wykonywania czynności kancelaryjnych zapewniają jednolity sposób tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania dokumentów.

1. Korespondencję przekazywaną drogą pocztową, za pomocą faxu oraz drogą elektroniczną (po przeniesieniu na nośnik papierowy) przyjmuje sekretariat Dyrektora PSSE.
Korespondencja jest rejestrowana w dzienniku korespondencyjnym.
Na korespondencji umieszcza się pieczęć wpływu.
Sekretariat Dyrektora otwiera wszystkie przesyłki, z wyjątkiem: 

 • adresowanych imiennie, które przekazuje adresatom, 
 • zawierające informacje niejawne, które przekazuje odpowiednio Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych, 
 • wartościowych, które przekazuje właściwej osobie lub komórce organizacyjnej za pokwitowaniem.

Po otwarciu koperty sprawdza się: 

 • czy nie zawiera ona pisma mylnie skierowanego, 
 • czy dołączone są wymienione w piśmie załączniki.

Brak załączników lub otrzymanie samych załączników bez pisma przewodniego odnotowuje się na danym piśmie lub załączniku.
Potwierdzenie otrzymania pisma sekretariat wydaje na żądanie składającego pismo.
Korespondencję mylnie doręczoną zwraca się bezzwłocznie do urzędu pocztowego.
Po wykonaniu w/w czynności sekretariat segreguje wpływającą korespondencję według jej treści, następnie przedstawia korespondencję dyrektorowi, który po zapoznaniu się
z jej treścią - kieruje sprawy do załatwienia we właściwych merytorycznie komórkach organizacyjnych i zwraca ją do sekretariatu.
Pracownik sekretariatu przekazuje korespondencję zadekretowaną przez dyrektora stacji do poszczególnych komórek organizacyjnych

2. Obieg akt między oddziałami/sekcjami odbywa się za pośrednictwem sekretariatu.
Obieg akt odbywa się za pokwitowaniem.

3. Przy pisemnym załatwieniu sprawy stosuje się następujące formy: 

 • odręczną, 
 • korespondencyjną, 
 • inną np. przy użyciu pieczęci z odpowiednim tekstem, na formularzu itp.

Forma odręczna jest skróconym sposobem załatwienia sprawy i polega na sporządzeniu przez referenta, po zarejestrowaniu sprawy - bezpośrednio na otrzymanym piśmie - zwięzłej odpowiedzi, załatwiającej sprawę lub na sporządzeniu na nim odręcznej notatki wskazującej sposób jej załatwienia.
Forma korespondencyjna polega na sporządzeniu przez referenta projektu pisma załatwiającego sprawę.

Załatwienie spraw może być: 

 • tymczasowe, gdy zachodzi potrzeba przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, 
 • ostateczne, gdy odpowiedź udzielona stronie załatwia sprawę, co do jej istoty /merytorycznie/ albo w inny sposób kończy sprawę w danej instancji.

Z rozmów przeprowadzonych z interesantami oraz z czynności w terenie sporządza się, jeśli nie jest przewidziana dla nich forma protokółu, notatki służbowe lub czyni adnotacje na aktach, jeżeli uzyskane tą drogą wiadomości czy informacje mają znaczenie
w załatwionej sprawie. Notatki dołącza się do akt właściwej sprawy. Referenci załatwiają sprawy według kolejności ich wpływu i stopnia pilności.
Każdą sprawę załatwia się oddzielnym pismem bez łączenia jej z inna sprawą nie mającą z nią bezpośredniego związku.

Opracowany projekt pisma jest sprawdzany przez kierownika sekcji/oddziału bądź Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego/Dyrektora PSSE pod względem prawidłowości załatwiania sprawy.
Ostateczna wersja pisma składana jest w sekretariacie do podpisu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego/Dyrektora PSSE.

Sprawy załatwione wysyła się do adresata niezwłocznie po podpisaniu.