Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach

Pion Nadzoru Sanitarnego

Informacja dla przedsiębiorstw sektora spożywczego działających na rynku spożywczym oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością dotycząca rejestracji i zatwierdzania zakładów.

Zgodnie z przepisami ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006r.
opublikowana w Dz. U. Nr 171, poz. 1225 z dnia 27 września 2006r. ze zm.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny:

 1. Jest organem właściwym w sprawach rejestracji oraz zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania, przedłużania warunkowego zatwierdzenia, zawieszania oraz cofania zatwierdzenia zakładów, które:
  1. produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego,
  2. wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nieobjętych urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej,
  3. produkują lub wprowadzają do obrotu żywność zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego, o której mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, z zastrzeżeniem art. 73 ust. 6,
  4. działają na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym zakładów prowadzonych przez podmioty zajmujące się recyklingiem.
 2. Prowadzi rejestr zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 3. Wydaje decyzje w sprawie zatwierdzenia, warunkowego zatwierdzania, przedłużania warunkowego zatwierdzenia, zawieszania lub cofania zatwierdzenia zakładów oraz odmowy wpisu do rejestru zakładów.
 4. Wydaje decyzje o wykreśleniu z rejestru.

Obowiązkowi zatwierdzania i wpisu do rejestru podlegają wszystkie zakłady działające na rynku spożywczym z wyłączeniem:

 1. działalności w zakresie dostaw bezpośrednich, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. C rozporządzenia 852/2004;
 2. urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności;
 3. obiektów lub urządzeń ruchomych lub tymczasowych, uprzednio dopuszczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu żywnością w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej;
 4. gospodarstw agroturystycznych;
 5. podmiotów prowadzących działalność w zakresie produkcji win gronowych uzyskanych z winogron pochodzących z upraw własnych w ilości mniejszej niż 1 000 hl w ciągu roku kalendarzowego zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina;
 6. aptek, punktów aptecznych i hurtowni farmaceutycznych określonych przepisami prawa farmaceutycznego;
 7. sklepów zielarskich;
 8. przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną innych niż środki spożywcze produktów oraz wprowadzających do obrotu środki spożywcze opakowane, trwałe mikrobiologicznie;
 9. producentów gazów technicznych na potrzeby podmiotów działających na rynku spożywczym;
 10. zakładów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży żywności "na odległość" (sprzedaży wysyłkowej), w tym sprzedaży przez Internet;
 11. podmiotów działających na rynku spożywczym prowadzących produkcję pierwotną (podstawową) w rozumieniu art. 3 pkt. 17 rozporządzenia nr 178/2002.
 12. zakładów działających na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym prowadzonych przez podmioty zajmujące się recyklingiem.

W stosunku do działalności wymienionych pkt a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l wymagany jest tylko wpis do rejestru.

Obowiązkowi wpisu do rejestru podlegają zakłady działające na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym zakłady prowadzone przez podmioty zajmujące się recyklingiem.

Wniosek o wpis do rejestru zakładów lub wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów składa się w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności.

Wzory dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.05.2007r. (Dz. U. Nr 106, poz. 730). 

Wniosek winien zawierać:

 1. imię, nazwisko i numer PESEL, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy, numer REGON oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli podmiot takie numery posiada;
 2. określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w zakładzie, w tym rodzaju żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu,
 3. określenie lokalizacji zakładu lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Do wniosku dołącza się:

 1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, jeżeli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą;
 2. zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych, w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zawierające numer identyfikacyjny - w odniesieniu do podmiotów działających na rynku spożywczym prowadzących działalność w zakresie produkcji pierwotnej lub dostaw bezpośrednich;
 3. w przypadku zgłoszenia urządzeń dystrybucyjnych – wykaz tych urządzeń zawierający typ urządzenia, nazwę producenta i rok jego produkcji oraz datę uruchomienia.

Podmioty działające na rynku spożywczym, których zakłady nie posiadają decyzji PIS i nie są wpisane do rejestru zakładów są obowiązani złożyć wnioski o wpis do rejestru zakładów lub o zatwierdzenie zakładów i wpis do rejestru zakładów.

W przypadku zmiany danych podmiot działający na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością składa wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów w terminie 30 dni od dnia powstania zmiany.

W myśl Art. 103 ust. 1 ustawy z 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ze zm.:

pkt 4 - kto prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów lub o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów lub wbrew decyzji o odmowie zatwierdzenia zakładu - podlega karze pieniężnej w wysokości do 5000 zł, nie mniej niż 1000 zł.

pkt 5 - kto produkuje lub wprowadza do obrotu żywność w zakresie niezgodnym z decyzją o zatwierdzeniu zakładu - podlega karze pieniężnej nie mniejszej niż 500 zł - maksymalnie do 30-krotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.

pkt 6 - kto prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością wbrew decyzji o cofnięciu lub zawieszeniu zatwierdzenia zakładu - podlega karze pieniężnej w wysokości do 30-krotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.

ZAŁĄCZNIKI: