Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach

Informacje dla prowadzących produkcję pierwotną żywności pochodzenia roślinnego oraz sprzedaż bezpośrednią z terenu miasta Skierniewice i powiatu skierniewickiego. .

Utworzono dnia 01.06.2018

           Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach informuje, że podmioty działające na rynku spożywczym, prowadzące produkcję pierwotną żywności pochodzenia roślinnego typu zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby hodowlane obowiązane są złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

            Obowiązek rejestracji działalności w zakresie produkcji pierwotnej oraz sprzedaży bezpośredniej wynika z przepisów art. 61 pkt. 1, art. 62 ust. 1 pkt. 1, art. 63 ust. 2 pkt. 1 i pkt. 12 oraz art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017r.  poz. 149 z późn. zmianami)
 
Produkcja pierwotna
            „Produkcja pierwotna” oznacza produkcję, uprawę lub hodowlę produktów podstawowych w tym zbiory, dojenie i hodowlę zwierząt gospodarczych przed ubojem. Oznacza także łowiectwo i rybołówstwo oraz zbieranie runa leśnego.
Do produktów podstawowych (pierwotnych) zaliczamy produkty:
  • Pochodzenia roślinnego, czyli zboża, owoce, warzywa, zioła i grzyby hodowlane
  • Pochodzenia zwierzęcego, czyli jaja, surowe mleko, miód, produkty rybołówstwa.
  • Zbierane w ich naturalnym środowisku, zarówno pochodzenia roślinnego jak i zwierzęcego, czyli grzyby, jagody, ślimaki itp.
Działania towarzyszące produkcji pierwotnej to:
  • Transport, składowanie i obróbka surowców (produktów pierwotnych) w miejscu produkcji pod warunkiem, że nie zmienia to znacznie ich charakteru.
  • W przypadku produktów pochodzenia roślinnego – transport w celu dostawy surowców (produktów podstawowych), których charakter nie został znacznie zmieniony, z miejsca produkcji do zakładu przetwórczego.
Podstawowe wymaganie dla produkcji pierwotnej określa załącznik I do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 852/2004 z dnia 29.04.2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE L 139 z dnia 30 kwietnia 2004r. ze zm.). W treści ww. załącznika określono ogólne przepisy higieny dla produkcji podstawowej i towarzyszących działań.
 
Sprzedaż bezpośrednia
            Sprzedaż bezpośrednia to sprzedaż małych ilości surowców, czyli produktów produkcji pierwotnej do konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego. Dostawcami bezpośrednimi są zatem producenci małych ilości produktów produkcji pierwotnej pochodzenia roślinnego takich jak zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby uprawne oraz pozostałych surowców pochodzących z dokonywanych osobiście zbiorów ziół i runa leśnego, sprzedawanych konsumentowi finalnemu np. na targowiskach, placach targowych, w bramach własnych gospodarstw rolnych, jak również sklepom i zakładom gastronomicznym.
            Dostawy bezpośrednie obejmują również środki spożywcze pochodzące z ww. produktów lub surowców w postaci kiszonej lub surowej.
            Dostawy bezpośrednie nie dotyczą produktów pierwotnych wprowadzanych do obrotu przez zakład podmiotu działającego na rynku spożywczym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.
            Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia zostało wydane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych (Dz. U. z 2007r. Nr 112 poz. 774). Rozporządzenie to określa zakres działalności prowadzonej w ramach dostaw bezpośrednich oraz szczegółowe wymagania higieniczne dla działalności prowadzonej w ramach dostaw bezpośrednich żywności.
 
Rejestracja zakładów prowadzących produkcję pierwotną oraz sprzedaż bezpośrednią.
            Organem właściwym w sprawach rejestracji jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach. W związku z tym wnioski o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy składać w Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach ul. Piłsudskiego 33.
            We wniosku należy określić m.in. rodzaj i zakres działalności, która ma być prowadzona, w tym rodzaj żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu.
            W przypadku prowadzenia działalności w zakresie dostaw bezpośrednich należy wskazać miejsca gdzie jest prowadzona sprzedaż bezpośrednia żywności np. targowisko w Skierniewicach ul…., plac handlowy w Łodzi ul…. .
            Wzór wniosku określony jest w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzenia zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność, podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2007r. Nr 100 poz. 730).
            Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej www.psseskierniewice.pl lub w siedzibie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach.
            Wpis zakładu do rejestru nie podlega opłacie. Natomiast zgodnie z art. 103 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, kto prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, podlega każe pieniężnej do 5000zł i nie mniejszej niż 1000zł.

            W przypadku wątpliwości możliwy jest kontakt telefoniczny z PSSE w Skierniewicach ul. Piłsudskiego 33, tel. 468-334-600 wew. 369 lub 370.

 

ZAŁĄCZNIKI: